Privacy beleid Keydesign – versie 31/05/2018
1. Algemeen.
Keydesign, Noodbeekstraat 89, 1850 Grimbergen, neemt de in dit privacy beleid genoemde maatregelen om uw privacy te beschermen. Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten, surfers, en gebruikers belangrijk. Met dit privacy beleid willen we u zo goed mogelijk informeren over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, en hoe u er controle over heeft.

Door de aankoop van onze producten of diensten, of door gebruik te maken van onze diensten, websites en toepassingen wordt u geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen en maatregelen in dit privacy beleid, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. Keydesign behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen Keydesign is onderworpen aan het Belgisch recht.

2. Verzameling van persoonsgegevens
Keydesign verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, surfers en van de gebruikers van haar diensten en toepassingen, site en webshops.

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die u ons zelf geeft die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze producten.

2.1. Uitdrukkelijk meegedeelde persoonsgegevens
Bepaalde persoonlijke gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld voor de aankoop van producten, het gebruik van sommige onderdelen van een website, de inschrijving voor een evenement, de deelname aan een wedstrijd of actie of het aanmaken van een gebruikersaccount of registratie. Deze gegevens worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt.

Afhankelijk van de gebruikte dienst kan het onder andere gaan om volgende categorieën van persoonlijke gegevens:

Naam, voornaam, aanspreking, geslacht, geboortedatum, taalvoorkeur of leeftijd.
Postadres, postcode, woonplaats, email adres, telefoonnummer, GSM of mobiel nummer
Bankrekeningnummer
Alle voorkeuren of interesses die u kenbaar maakt via registratieformulieren, sociale media, acties, mobiele applicaties, wedstrijden, etc.
Antwoorden op vragen om feedback omtrent over onze producten en/of diensten in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang (geheel of gedeeltelijk) wordt ontzegd tot producten en diensten van Keydesign.

3. Opslag en toegang tot persoonsgegevens
De persoonsgegevens die aldus uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze worden meegedeeld of verzameld, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Keydesign Noodbeekstraat 89, 1850 grimbergen.

Keydesign is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

Keydesign zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in dit document.

4. Verwerking van persoonsgegevens
Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken .
We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Wij gebruiken persoonsgegevens:

Wanneer wij toestemming hebben gekregen
In het kader van de voorbereiding of uitvoering van een contract of overeenkomst
Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen
Wanneer Keydesign daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.
Direct Marketing, met name promotionele communicatie via e-mail, telefoon, post, advertising of andere kanalen aan bestaande klanten met het oog op het aanbieden van acties, promoties van andere gelijkaardige producten.

5. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

Het leveren van producten en diensten:
Het beheer van de klantenadministratie met het oog op het bezorgen van producten of het verlenen van diensten, zoals het verzenden en bezorgen van een aangekocht product, of het beheer van inschrijvingen voor een evenement, het trekken van winnaars bij wedstrijden waaraan u heeft deelgenomen.
(direct) marketing:
U te contacteren voor marketingdoeleinden en u te informeren over (nieuwe) producten, diensten, wedstrijden, acties en aanbiedingen van ons en andere bedrijven binnen Keydesign.
Personalisatie en targeting:
Het afstemmen van onze website(s), nieuwsbrieven, digitale toepassingen en in het bijzonder advertenties aan uw voorkeuren of profiel.
Om u gericht aanbiedingen en promoties te kunnen sturen, passend bij uw voorkeuren of profiel, of om te vermijden dat wij u via verschillende kanalen dezelfde boodschap meerdere keren sturen.
Om fraude en/of misbruik van onze digitale platformen en toepassingen te bestrijden.

Nieuwe doeleinden:
Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval zullen wij u contacteren per e-mail of via de website alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze privacy-regels en om u de kans te bieden uw toestemming hiervoor te weigeren.
6. Minderjarigen
Keydesign let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Keydesign zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

Keydesign moedigt minderjarigen aan, indien zij de website van Keydesign bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan Keydesign door te sturen.

Keydesign moedigt minderjarigen aan, indien zij een account wensen aan te maken, om de privacy-policy van Keydesign samen met hun ouders vooraf aandachtig te lezen.

Wij raden minderjarigen aan om in hun e-mail adres bij voorkeur gebruik te maken van een pseudoniem en niet hun echte naam te vermelden. Tevens raden wij minderjarigen aan om enkel de gegevens aan te geven die voor het online gebruik van de dienstverlening van Keydesign nodig zijn.

De toestemming van de ouders is tevens vereist voor de aankoop van producten en diensten die door Keydesign via de website worden aangeboden.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens
Keydesign neemt de passende en nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, om zo het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen te voorkomen. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (bijvoorbeeld: sociale media, organisatoren van evenementen die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

8. Doorgeven van persoonsgegevens
Wij verkopen of geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen of commerciële partners tenzij:

aan onze rechtsopvolgers (zoals dochter- en zusterbedrijven) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacybeleid.
de doorgave van uw gegevens nodig is voor onze dienstverlening: voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij immers samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. De doorgave van uw gegevens gebeurt enkel voor dezelfde doelen als bij Keydesign zelf. Wij zien erop toe dat deze derden, net zoals wij, uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren.
Uw persoonsgegevens kunnen, voorzover de wettelijke en reglementaire beperkingen dit toelaten, doorgegeven worden aan derde bedrijven waarvan Keydesign aanneemt dat ze interessante commerciële informatie voor u hebben of als bron voor verrijking van direct marketing referentiebestanden. Bezwaren kunnen vermeld worden in de registratieprocedure of verzet kan aangetekend worden zoals verder aangegeven in dit privacy beleid.
er een wettelijke verplichting is tot doorgave van gegevens of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
u ons daar toelating voor geeft.
Indien Keydesign op andere wijze dan hierboven vermeld persoonsgegevens aan derden zou doorgeven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin u toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgave en de verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

9. Recht op inzage en correctie
U kan via onze websites zelf toegang krijgen tot, en kan wijzigingen aanbrengen in uw geregistreerde persoonsgegevens: via uw registratie / account op de websites, apps en digitale toepassingen van Keydesign.

U kan via onze websites zelf toegang krijgen tot, en kan wijzigingen aanbrengen in uw geregistreerde persoonsgegevens: via uw registratie / account op de websites en digitale toepassingen van Keydesign.

Om uw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij het uitoefenen van uw recht van toegang een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw schriftelijke aanvraag per e-mail of per post.

Keydesign heeft 45 dagen tijd om uw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer Keydesign uw aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen heeft.

10. Recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing of commerciële doeleinden
U heeft steeds het recht zich, zonder opgave van reden, te verzetten tegen de het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.

Als u ons uw postadres meedeelt:

Kunt u in de toekomst van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.
Kunt u mailings ontvangen van commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.
Wenst u dit niet, contacteer ons op info@www.keydesign.be, gelieve hierbij uw exacte naam en uw adres mee te delen.

Als u van geen enkel bedrijf nog brieven of mailings wenst te ontvangen, kan u zich inschrijven op de Robinsonlijst: www.robinsonlist.be.

Als u ons uw telefoon- of GSM nummer meedeelt:

Kunt u van ons telefonische oproepen of SMS krijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen.
Kunt u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn.
Wenst u dit niet, contacteer ons op info@www.keydesign.be

Als u van geen enkel bedrijf nog telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de bel-me-niet-meer-lijst: www.bel-me-niet-meer.be

Als u ons uw e-mailadres meedeelt, kunt u van ons e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.

U kan zich uitschrijven voor verdere commerciële of promotionele e-mail via de uitschrijflink die voorzien is in elke e-mailcampagne (onderaan de e-mail). Ook in redactionele nieuwsbrieven is telkens een uitschrijflink voorzien.

Wil u zich uitschrijven voor alle mogelijke commerciële of promotionele mails van Keydesign, contacteer ons op info@www.keydesign.be

Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van uw contract of als de wet ons daartoe verplicht. Als gebruiker van onze diensten, websites en toepassingen (gratis of betalend) kunnen wij u telefonisch of via e-mail contacteren in het kader van uw registratie of abonnement.

11. Het surf- en cookie beleid van Keydesign
Wij gebruiken geen cookies